SkOLor & VERKSAMHETER

PUSSELFAMILJEN arbetar gentemot skolor och verksamheter med att bidra till att internt höja kunskapen om ADHD, autism och språkstörning. Vi hjälper till och utökar verktygslådan genom att förse Er med djupare kunskap och konkreta strategier om NPF, och vi arbetar engagerat för att hjälpa skolor att kunna bygga hållbara broar mellan skola och hem. Dessutom är syftet att ett kompetenslyft inom verksamheten ska leda till en bättre fungerande struktur kring elever med särskilda behov.

Våra engagerade skolcoacher; pedagogerna Cajsa Jahn & Malin Reuterswärd har mer än 20 års rutin av att arbeta i skolans värld runt elever med NPF och är etablerade namn runt om i Sverige inom detta område, i synnerhet som föreläsare och författare till flertalet NPF-böcker. Cajsa & Malin är även flitigt anlitade handledare till skolor och de har i samarbete med SPSM utvecklat en modell för ärendehandledning.

I PUSSELFAMILJENs regi har Cajsa & Malin vidareutvecklat denna modell att användas för att möjliggöra framgångsrika strategier runt dessa elever när skolan har behov. Detta är även oerhört gynnsamt för att stärka samarbetet mellan skolan och hemmet. Denna ärendehandledning är ”hands-on” med snabba resultat och ökar kompetensen kring vad som är svårt för eleven och hur man kan kompensera för de nedsatta förmågorna.

Cajsa & Malin kan även bidra till att stärka samarbetet mellan elev – föräldrar – skola genom att vara en neutral part i samtal och möten. Elevens bästa står alltid i centrum och PUSSELFAMILJEN strävar mot ett prestigelöst samarbete med lösningar i fokus.

SKOLOR & VERKSAMHETER

Ladda ner vårt skolinfoblad

TEMA-FÖRELÄSNINGAR 

VAD ÄR AUTISM & ADHD?
TYDLIGGÖRANDE PEDAGOGIK I PRAKTIKEN 
BEMÖTANDE & FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
SAMTALSMETODER 

ALLA VÅRA FÖRELÄSNINGAR KAN SKRÄDDARSYS ENLIGT ÖNSKEMÅL & KAN MED FÖRDEL KOMBINERAS MED WORKSHOPS.

FÖR OFFERT, BOKNING ELLER HÖRA MER OM VÅRT ARBETE:

PROCESS VID HANDLEDNING 

1. PROBLEMFORMULERING 
2. KARTLÄGGNING 
3. ANALYS 
4. ANPASSNINGAR
5. DOKUMENTATION 
6. SAMARBETET MED VÅRDNADSHAVARE 

Ärendehandledning är en för pedagoger kompetenshöjande insats, där deltagarna lär sig att kartlägga elevens nedsatta förmågor och kompensera för dem under skoldagen.

Cajsa & Malin deltog 2016/17 i ett projektsamarbete som finansierades av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Projektet fick namnet Danderydsmodellen och fick goda betyg från handledningsgrupperna. Läs gärna mer på www.danderydsmodellen.se

Cajsa & Malin har i PUSSELFAMILJENs regi vidareutvecklat denna modell för att ytterligare stärka samarbetet mellan hem och skola. PUSSELFAMILJEN kan även arbeta tätt med handledning i familjer parallellt med skolan för att maximera samsynen på barnet/ungdomen. Detta sker i så fall på uppdrag från respektive familj.

Cajsa Jahn &
Malin Reuterswärd

VÄRDEGRUND
Grunden i Cajsa och Malins arbete är engagemanget för elever med utmaningar. Utgångspunkten är att elever som uppvisar svårigheter och kanske t o m bråkar har ojämna förmågor eller olösta problem. Vi måste först förstå vad som är svårt innan vi kan göra rätt. Tillsammans med skolan, eleven och familjen lägger vi NPF-pusslet och hjälper till att identfiera vad som är svårt för barnet och hur man kan kompensera för de nedsatta förmågorna.
Vi vet att små, små förändringar kan kännas futtiga när det är så mycket som inte fungerar. Samtidigt vet vi att det är de små stegens förändringar som skapar förbättringar runt barnet oavsett om det är i skolans värld eller i hemmet.

BOKSKRIVNING
När Cajsa och Malin under årens lopp ville fördjupa sig inom tydliggörande pedagogik, insåg de tillsammans med handledaren och projektledaren för SPSM-projektet att det saknades litteratur inom området. Det resulterade i deras första bok ”Autism och ADHD i skolan – handbok i tydliggörande pedagogik”. Denna bok utgör sedan en tid tillbaka kurslitteratur på lärarutbildningar. Sedan dess har det kommit fler böcker på samma tema i olika författarkonstellationer; ”Tydliggörande pedagogik i förskolan”, ”Autism och ADHD i fritidshemmet – tydliggörande pedagogik”, ”Få familjen att funka – tydliggörande pedagogik i vardagen” samt den nya boken för 2022; ”Samtalsmetoder i skolan”.

Tydligörande pedagogik

BAKGRUND
Cajsa & Malin har många års erfarenhet av arbete i skolans värld som lärare runt barn med NPF-utmaningar, arbete i elevhälsoteam, trygghetsgrupper, ledningsarbete samt handledning. År 2008 inledde de sitt samarbete i en resursklass för elever med autism, språkstörning och ADHD. De insåg snabbt att de behövde fler verktyg för att få skolan att fungera för dessa elever. Med tydliggörande pedagogik skapades en skoldag som blev begriplig, hanterbar och meningsfull för eleverna. Dessutom behövdes ett förhållningssätt som kunde förebygga och bemöta problemskapande beteende. De kom även i kontakt med förhållningssättet lågaffektivt bemötande och har sedan dess implementerat det i sin verksamhet. De har i många år arbetat med hur man kan bryta ner begreppet lågaffektivt bemötande i användbara strategier och hur man kan omsätta teorin i praktiken, vilket de delar med sig av i sina föreläsningar och kurser.

Skolor och andra verksamheter är välkomna att kontakta oss för mer info!