PUSSELFAMILJEN I SAMARBETE MED MARTINA OMNIA

Har du ett barn, tonåring eller ung vuxen som Du misstänker kan ha en NPF-diagnos? Upplever Du att Ditt barn har kraftiga humörsvängningar, har svårt att hålla en lagom aktivitetsnivå eller kanske har sömnproblem? Ibland kan utmaningar med oflexibilitet och mat vara utmärkande. När utbrotten, låsningarna, skolsvårigheterna eller konflikterna hemma blir ett hinder i vardagen så kan det vara dags för en NPF-utredning.

Nu kan PUSSELFAMILJEN äntligen erbjuda NPF-utredningar för
t ex ADHD och autism samt medicineringar genom vårt täta samarbete med överläkaren och specialisten i barn- och ungdomspsykiatri Ulrika By och den nya mottagningen MARTINA OMNIA, Nacka Strand.

Oavsett var man bor i Sverige, är man hjärtligt välkommen att höra av sig till oss på PUSSELFAMILJEN för att boka in sitt barn, ungdom eller sin unga vuxna. Det är korta väntetider och mottagningen kan ta emot patienter upp till 25 år både för medicinering för t ex ADHD eller ångest samt för NPF-utredningar och behandlingar.

Personen som utreds har i många fall många misslyckanden, oavsett ålder, bakom sig och behöver informationen från en utredning för att inte känna sig missförstådd och misslyckad. Risken är annars att personen identifierar sig med sina misslyckanden och självförtroendet och självkänslan sjunker. En utredning leder inte alltid till diagnos. Men en utredning blir en förklaring till hur en person fungerar med både styrkor och svårigheter. Omgivningen behöver informationen för att kunna anpassa och kompensera för svårigheterna och bemöta personen med förståelse för vad som är svårt.

Detta är tjänster som bekostas av familjen själv, s k privata utredningar och för en sådan krävs ingen remiss. Det enda du behöver göra är att kontakta oss på PUSSELFAMILJEN[email protected] så ordnar vi resten. Det går att dela upp sin betalning helt räntefritt på antingen 4 eller 10 månader.

Ulrika By och PUSSELFAMILJENs grundare Petra Björkman har under många års tid haft en dröm om att gemensamt kunna erbjuda den helhetslösning man nu gör tillsammans genom detta samarbete.  Verksamheternas tjänster kompletterar varandra med det holistiska synsätt vi delar. Det är vår fasta övertygelse att det är genom att vi ser till helheten som vi kan hjälpa till med detaljerna och finliret för att få de Pusselfamiljer med NPF-utmaningar, som vi arbetar med, att få en mer hanterbar vardag.

NPF-COACHNING

NPF-UTREDNING

Efter att Ni har lämnat kontaktinformation och uppgifter gällande barnet/ungdomen till oss på Pusselfamiljen, blir Ni kontaktade av mottagningen. Ni får berätta vad ni önskar hjälp med och vilka förväntningar Ni har på utredningen och Ni gör upp en gemensam plan för utredningen.

Ni kommer att få tider för föräldraintervju, psykologtestning samt läkarbesök och också förslag på tid för en återgivning då hela utredningen är genomförd.

Det börjar med att psykologen gör en föräldraintervju där barnets/ungdomens utveckling från nyfödd till aktuell livssituation gås igenom. Vanligtvis görs detta digitalt via en app eller vid ett fysiskt besök på mottagningen. Intervjun kan även göras i telefon. Intervjun tar 1,5-2 timmar.

Det är bra om Ni föräldrar har hunnit tänka igenom hur barnets utveckling har sett ut avseende motorik, språk och andra färdigheter. Gå gärna igenom de punkter som står på ”frågor till föräldrar” som Ni får skickat till Er.

Nästa del är att psykologen träffar barnet och genomför planerade testningar. Dessa tester genomförs på mottagningen. Det görs en begåvningsbedömning och andra psykologiska test anpassade efter frågeställningen. Vanligtvis tar testningarna 3 timmar men det kan ibland behövas både mer eller mindre tid. Psykologen tar även kontakt med förskolan/skolan och intervjuar den som känner barnet bäst där.

Det görs en läkarbedömning där läkaren gör en medicinsk och psykiatrisk bedömning.

Det är viktigt för att utesluta medicinska och psykiatriska tillstånd och för att kunna ta ställning till behov av hjälp utöver den utredning som planerats. Läkarbedömningen görs på mottagningen och vi försöker boka in den samma dag som psykologen träffar barnet. Läkarbesöket tar ca 45 min.

När alla delar är genomförda träffas psykologen och läkaren och går igenom all information och bedömer och sammanfattar allt varefter detta delges familjen vid en återgivning.

Återgivningen görs av psykologen och oftast är detta ett digitalt besök. Barnet/ungdomen kan få en egen återgivning där psykologen går igenom utredningens resultat på ett för barnet/ungdomen anpassat vis. Återgivningen tar ca 1 timme sammanlagt. Återgivning till skolan ingår också.

Ni får även en skriftlig sammanfattning (neuropsykiatriskt utlåtande) där resultat av utredningen samt allmänna och individanpassade rekommendationer framgår.

Adress till mottagningen:
MARTINA OMNIA, Augustendalsvägen 49,
Nacka Strand

För mer info eller boka tid

Martina Omnia logo

PRISLISTA MARTINA OMNIA

UTREDNING

Det går att dela upp betalningen för dessa utredningar helt räntefritt på antingen 4 eller 10 månader.

• ADHD-utredning

33 000 kr

• Autism-utredning

36 000 kr

• Kognitiv bedömning (WISC, WAIS)

12 000 kr

• Logopedbedömning

(På förfrågan)

• ADHD-utredning

33 000 kr

• Autism-utredning

36 000 kr

• Kognitiv bedömning (WISC, WAIS)

12 000 kr

• Logopedbedömning

(på förfrågan)

behandling

• Nybesök/ bedömningsbesök läkare

3 200 kr

• Återbesök läkare

2 600 kr

(Sjuksköterska rådgivning/ kort
avstämning max 15 min)

• Medicinering ADHD - utredd på Martina Omnia eller Martina SH

6 000 kr

(Nyinsättning, inklusive receptförnyelser)

• Medicinering ADHD - övertag av pågående välinställd medicinering

5 000 kr

(Inklusive receptförnyelser)

• Medicinering ADHD - utredd annan vårdgivare

8 000 kr

(Nyinsättning, inklusive receptförnyelser)

• Medicinering - depression & ångest

3 200 kr

(Bokas in som bedömningsbesök /nybesök läkare,
därefter individuellt upplägg utifrån behov)

• Nybesök/ bedömningsbesök läkare

3 200 kr

• Återbesök läkare

2 600 kr

• Medicinering ADHD - utredd på Martina Omnia eller Martina SH

6 000 kr

(Nyinsättning, inklusive receptförnyelser)

• Medicinering ADHD - övertag av pågående välinställd medicinering

5 000 kr

(Inklusive receptförnyelser)

Medicinering ADHD - utredd annan vårdgivare

8 000 kr

(Nyinsättning, inklusive receptförnyelser)

• Medicinering - depression & ångest

3 200 kr

(Bokas in som bedömningsbesök /nybesök läkare, därefter individuellt upplägg utifrån behov)

LÄKARINTYG

• Transportstyrelsen & Försäkringskassan

1 500 kr

(Gäller för patienter som har eller har haft en kontakt på mottagningen)

• För patienter som inte haft en tidigare kontakt på mottagningen

3 200 kr

(Bokas nybesök läkare)

• Transportstyrelsen & Försäkringskassan

1 500 kr

(Gäller för patienter som har eller har haft en kontakt på mottagningen)

• För patienter som inte haft en tidigare kontakt på mottagningen

3 200 kr

(Bokas nybesök läkare)

OM NPF

NPF-DIAGNOSER
Personer med NPF har ofta ojämna förmågor. Funktionsförmågor som kan vara nedsatta är mentaliseringsförmåga, sammanhangsförståelse, impulskontroll, koncentration/uppmärksamhetsförmåga, tidsuppfattning, planera/organisera eller att hitta lagom aktivitetsnivå (att gå på högvarv eller lågvarv). En persons svårigheter finns ofta kvar över tid och därför är det viktigt med både anpassningar och bemötande från omgivningen.

AUTISM
Ungefär 1% av både barn och vuxna har autism. Förr fanns det flera olika autismdiagnoser, t ex Aspergers syndrom, atypisk autism m m. Idag sätts diagnosen autism med nivå 1, 2 eller 3. En person med autism har ofta svårt med theory of mind – att läsa av eller i förväg räkna ut hur andra människor tänker eller känner. En annan förmåga som är nedsatt vid autism är central koherens eller sammanhangsförståelse. Det handlar om att man fokuserar på detaljer och har svårt att se helheten. Autism innebär också svårigheter med exekutiva funktioner som är hjärnans dirigent, t ex att planera och organisera. Det är vanligt att man även har perceptionssvårigheter. Det gör att man har svårt att hantera intryck som lukt, smak, ljud, ljus och känselintryck. 


ADHD
ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Internationella studier visar att 3-7% av alla skolbarn och 2-5% av alla vuxna uppfyller diagnoskriterierna för ADHD. Det finns olika undergrupper inom ADHD; huvudsakligen uppmärksamhetsstörning vilket också kan kallas ADD, huvudsakligen hyperaktiv och impulsiv eller en kombinerad form där svårigheterna finns inom alla dessa områden. Flickors ADHD upptäcks generellt senare bland annat på grund av att de ofta har en mindre grad av hyperaktivitet. Förutom svårigheter inom uppmärksamhet, aktivitetsnivå och hyperaktivitet har personer med ADHD, precis som personer med autism, svårigheter med att planera, organisera och att hantera intryck. ADHD-behandling kan ske med medicin vid sidan om anpassningar och bemötande.

SPRÅKSTÖRNING
Språkstörning kan påverka språkets olika delar. Man brukar dela in språket i tre delar. Det första är formen som handlar om språkljud och grammatik. Det andra är innehåll som handlar om att förstå och kunna ord, uttryck och meningar. Det tredje området är användning, förmågan att kommunicera och samspela med andra. Det handlar om hur man använder ögonkontakt, kroppsspråk och språket för att kommunicera. Språkstörning visar sig genom att barnet har svårigheter inom en eller flera av dessa områden. Det kan vara att barnet har svårt med språkljud, ordföljd i meningar, har ett litet ordförråd, svårt att hitta orden, svårt att förstå instruktioner eller att ha svårt att använda och tolka ögonkontakt, kroppsspråk och mimik, vänta på sin tur i samtalet, anpassa språket till situationen eller förstå underförstådda budskap.

TOURETTES
Det är vanligt med tics hos barn men det är bara hos 1% som problemen blir så stora att det hindrar en i vardagen. Då kan det handla om Tourettes syndrom. Ticsen kan vara motoriska – att det rycker i en eller flera muskler, eller vokala – ljud eller ord. Ticsen kommer plötsligt och oförutsägbart. Oftast statar ticsen vid 6-7 års åldern, men ibland redan vid 1 års ålder. Så små barns tics kan vara att de bankar huvudet, är hyperaktiva eller impulsiva. Vid förpubertetet brukar ticsen öka och sedan avta igen. De kan förekomma olika intensivt beroende på stress eller vila.  Många personer med Tourettes syndrom uppfyller även kriterierna för ADHD och/eller OCD (tvångssyndrom).

Källor:
SPSM – Specialpedagogiska skolmyndigheten
Gillberg, C. (2021) ”Essence – Om ADHD, autism och andra utvecklingsavvikelser”, Natur och Kultur, Riksförbundet Attention